ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان کرمانشاه


نام: ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان کرمانشاه
تاریخ برگزاری: 29 مرداد 1395
محل برگزاری: کرمانشاه ، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

حضور پنجره ساز طرف قرارداد ویستابست در ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان کرمانشاه