چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان کرمان


نام: چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان کرمان
تاریخ برگزاری: 06 مهر 1395
محل برگزاری: کرمان

حضور ویستابست و پنجره ساز طرف قرارداد در چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان کرمان