هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان


نام: هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان
تاریخ برگزاری: 21 مرداد 1396
محل برگزاری: تهران، نمایشگاه بین المللی تهران