هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران


نام: هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
تاریخ برگزاری: 15 مرداد 1397
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران