اهداء جوایز مسابقه "پیش بینی گروه بندی جام جهانی روسیه"

 
جناب آقای علیرضا وکیل باشی برنده یک دستگاه PS4
 
 
 
جناب آقای سهیل صدیق برنده یک دستگاه PS4
 
 

جناب آقای محمد رادمهر کریمی برنده یک دستگاه iPhone X