الزامات فنی ویستابست

فضاي توليد

1. رعايت فاصله 75 سانتيـمتر ما بين پلها در قفـسه بنـدي

2. ايجاد فاصله چيدمان از کف زمين در صورت نبود قفسه

3. ايجاد سطح تراز براي چيدمان پروفيل

4. در صورت انـــبارش پروفيل در فــضاي باز بصورت موقــت بايد حتماً سقــف بصــورتي اجرا شود که در هيچ ساعــتي از طول شبانه روز پروفيل در معرض تابش آفتاب قرار نگيرد و همچنين پوششي جهت جلوگيري از تماس آلودگي هاي محيطي و باران استفاده شود.

5. انبارش پنجره بصورت ايستاده و با زاويه مناسب در محيطي سرپوشيده و دور از تابش آفتاب و عدم مجاورت با آلودگي ها

6. ايجاد دماي محل توليد حداقل 15 درجه سانتيگراد

( پروفيل مي بايست 24 ساعت قبل از برش و جوش در اين دما قرار گيرد. )

7. ناساينده بودن سطح ميزهاي مونتاژ و چرخ دستي حمل پروفيل

8. جلوگيري از انتقال آلودگي و کثيفي مانند اثرات برش گالوانيزه بر روي پروفيل يو پي وي سي

( توصيه مي شود برش گالوانيزه خارج از سالن توليد انجام شود. )