بازدید مدیران شرکت ویستابست از مجموعه دقت سازه

بازدید مدیران شرکت ویستابست از مجموعه دقت سازه هم زمان با نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد