معرفی مدیران

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره، محمدجواد اقدامیان
مدیر امور کارخانه، علیرضا موسوی
مدیر تولید، محب زندی نژاد 
مدیر کنترل کیفیت، طاهره شاهسوند
مدیرفنی، سیداکبر جوادالحسینی 
مدیر انبار، مسعود نصرتی 
مدیر امور انفورماتیک، نساء غلام زاده
مدیر امور برنامه ریزی استراتژیک، امید معتمدی