آزمایشگاه

واحد کنترل کیفیت ویستابست به منظور استمرارکیفیت محصولات تولیدی، وظیفه نظارت بر کنترل مواد اولیه و محصول نهایی را با کمک پرسنل مجرب و آموزش دیده ،  بر اساس رعایت الزامات استاندارد های ISIRI 12291 ، RAL GZ 716 و اخذ گواهینامه های مرتبط عهده دار است.
همچنین در راستای ارائه خدمات آزمایشگاهی و بهبود مستمر آزمون های محصول و مواد اولیه، از سال 1391 آزمایشگاه موفق به دریافت گواهینامه تایید صلاحیت مطابق با استاندارد ISO/IEC 17025 گردیده است و این روند با تجهیز دستگاههای جدید، آموزش پرسنل و ارائه خدمات در حال گسترش می باشد.
بر این اساس آزمایشگاه این واحد تولیدی قادر به انجام آزمون های مواد اولیه و محصول (مندرج در گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه) بوده و نتایج آنها مورد تایید مراجع رسمی شامل اداره های استاندارد و تایید صلاحیت ایران، اداره گمرکات کشوری، مراکز علمی کاربردی، دانشگاهی، صنایع، معادن و مراکز تحقیقاتی می باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
لیست آزمون های کنترل کیفی مواد اولیه و محصول پروفیل UPVC در آزمایشگاه ویستابست
1. تعیین مختصات رنگ *L*a*b و اختلاف رنگ *E ab 
2. تعیین براقیت
3. تعیین ابعاد خارجی و ضخامت دیواره های
4. تعیین انحراف محور طولی پروفیل از خط راست
5. تعیین وزن واحد طول
6. تعیین چگالی
7. بررسی تغییرات ظاهری پس از قرار گرفتن در دمای 150 درجه سانتیگراد
8. تعیین برگشتی حرارتی در دمای 100 درجه سانتیگراد
9. تعیین مقاومت پروفیل های اصلی در برابر ضربه ناشی از سقوط وزنه در دمای پایین( منفی 10 درجه سانتیگراد)
10. تعیین مقاومت گوشه های جوش داده شده ی پروفیل های اصلی
11. تعیین مقاومت پروفیل اصلی در برابر ضربه ی چارپی
12. تعیین حداقل دمای نرمی ویکات
13. تعیین زمان پایداری حرارتی محصول مطابق با INSO 5525-8 (روش داخلی)
14. اندازه گیری درصد مواد فرار رزین های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلراید
15. اندازه گیری درصد مواد فرار رنگدانه ها و بسط دهنده ها (کربنات کلسیم)
16. تعیین قابلیت ریزش آزاد رزین پلی وینیل کلراید
17. اندازه گیری وزن مخصوص ظاهری برای مواد با قابلیت ریزش ( رزین پلی وینیل کلراید)
18. آنالیز اندازه ذرات رزین پلی وینیل کلراید
19. اندازه گیری میزان جذب روغن رزین پلی وینیل کلراید
20. اندازه گیری میزان جذب روغن رنگدانه ها و بسط دهنده ها (کربنات کلسیم)