معرفی مدیران

نام خانوادگی نام سمت سازمانی
اقدامیان محمد جواد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
جمشیدی هانیه مدیر امور منابع انسانی
غلامزاده نساء مدیر امور انفورماتیک
معتمدی امید مدیر امور برنامه ریزی استراتژیک
موسوی علیرضا مدیر امور کارخانه
نام خانوادگی نام سمت سازمانی
زندی نژاد محب مدیر تولید
شاهسوند طاهره مدیر کنترل کیفیت
نصرتی مسعود مدیر انبار