معرفی مدیران

نام خانوادگی نام سمت سازمانی
اقدامیان محمد جواد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
جمشیدی هانیه مدیر منابع انسانی
غلامزاده نساء مدیر انفورماتیک
معتمدی امید مدیر استراتژی
موسوی علیرضا مدیر کارخانه
نام خانوادگی نام سمت سازمانی
زندی نژاد محب مدیر تولید
شاهسوند طاهره مدیر کنترل کیفیت
نصرتی مسعود مدیر انبار
رحمتی زاده بهاالدین مدیر اداری کارخانه