پنجمین اجلاس تکریم از چهره های صنعت و اقتصاد کشور – 1401